Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Supervisió i acompanyament a la persona usuària i la seua família: salut mental, recursos i tràmits. El procés d’incapacitació judicial. Les figures legals: guarda, defensa judicial, tutela, curatela.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 30 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 50
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 28/09/2021 al 7/10/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

María Marqués Chover, graduada en Psicologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED); Màster Oficial Universitari en Psicologia Jurídica per la Universitat Catòlica de València (UCV); Curs Superior Universitari en Mediació Civil, Mercantil i Familiar (CEDECO i URJC) i Curs en Coordinació Parental (UNED); adscrita al Llistat Oficial de Psicòlegs Forenses (LOPF) del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana; membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica; mediadora inscrita en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia. Titular de P | J María Marqués; psicòloga Jurídica, Forense i Mediadora. Núm. Col. CV15339.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’objectiu de la incapacitació judicial dins de l’Ordenament Jurídic Espanyol va vinculat, inexcusablement, a la protecció i defensa directa de la persona «incapaç», com a garantia de la seua dignitat i defensa dels seus drets i interessos legítims, tant en la seua esfera personal com econòmica. Aquesta mesura legal pot emprar-se per a protegir persones amb malalties o discapacitats físiques o psíquiques que manquen d’autogovern. Per això, és necessari conéixer el procediment i l’abast d’una incapacitació judicial, així com les obligacions i responsabilitats de la persona que protegirà la presumpta persona incapaç.

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les casuístiques que donen lloc a la necessitat de la incapacitació judicial.

Reconéixer aquelles situacions en les quals és necessària la incapacitació judicial o l’aplicació d’una mesura cautelar.

Aprendre el procediment a seguir en aquells casos que es presenten.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Incapacitació judicial:

 • Delimitació conceptual.
 • Requisits legals per a la incapacitació.
 • Figures de protecció de l’incapacitat.
  • Tutela.
  • Curatela.
  • Defensor judicial.
  • Administrador patrimonial.

2. Psicopatologia i causes d’incapacitació:

 • Trastorn mental greu.
 • Trastorns neurocognitius.
 • Drogodependències.
 • Dany cerebral adquirit.
 • Diversitat funcional.

3. Procediment judicial d’incapacitació:

 • Parts intervinents en el procés.
 • Personació del demandat.
 • L’audiència i la prova.
 • De la sentència.
 • Les mesures cautelars. L’internament no voluntari.
 • Efectes en les jurisdiccions Civil, Penal i Social.
 • Reintegració de la capacitat.

4. L’informe pericial en els processos d’incapacitat:

 • Instruments per a la valoració.
 • Informe mèdic forense.
 • Informe psicològic forense.

5. Casos pràctics.