Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Promoció de la participació infantil i adolescent des de l’àmbit local: Consells locals d’infància.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 27/10/2021 al 5/11/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Fernando Monfort Costa, llicenciat en psicologia; graduat en Treball social; cap Servei Promoció Drets Infància i Adolescència; Direcció General Infància i Adolescència.

Miquel Sanjuán Vidal, diplomat en Treball Social; animador juvenil; formador d’animadors; tècnic Servei Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència.

Enrique Jesús Ten Doménech, graduat en Treball Social; formador de formadors; tècnic Servei Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’actual Llei 26/2018, de drets i garanties de la infància i adolescència impulsa la creació dels òrgans de participació infantil com a eina de garantia del dret a la participació activa dels xiquets, xiquetes i adolescents.

La promoció dels seus drets com a subjectes actius de dret, que inclou el dret a ser escoltats en tots els assumptes que els afecten.

Les administracions locals han de promoure, amb mitjans suficients, la constitució dels consells locals d’infància, com a òrgans consultius i de participació dels xiquets i les xiquetes en tots aquells assumptes que els afecten, directament o indirecta, en l’àmbit municipal.

En aquest curs es pretén dotar d’eines, materials i fonamentació legal per a complir la competència que tenen les entitat locals per la promoció de la participació infantil a l’àmbit local (Art. 169 Llei 26/2018).

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer el marc normatiu de la participació infantil com a persones subjectes de drets.

Establir i/o consolidar la participació infantil en el municipi. Així com les eines necessàries per a dur a terme polítiques efectives de participació infantil.

Adquirir coneixements per a la creació d’estructura estable de participació infantil i adolescent municipal.

Potenciar estratègies per a la dinamització i funcionament d’un òrgan de participació.

Conéixer experiències de la participació infantil.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Marc normatiu de la promoció i participació infantil.

2. Polítiques efectives de participació infantil i adolescent.

3. Consell Local d’Infància. Creació/consolidació.

4. Consell Local d’Infància. Dinamització i funcionament.

5. Experiències de participació infantil i adolescent.