Els Serveis Socials d’Atenció Primària: La intervenció grupal i comunitària en persones amb problemes de salut mental. L’actuació socioeducativa. SASEM. Mindfulness per a persona amb diversitat funcional i amb problemes de salut mental greu

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 25 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 27/09/2021 al 8/10/2021
UBICACIÓ: Edifici de Magisteri de Mont-Olivet

PROFESSORAT

Lucía Estrugo, referent de l’àrea d’Educació Social del CREAP-IMSERSO València (centre de referència estatal d’atenció psicosocial); diplomada en Educació Social; llicenciada en Pedagogia; Postgrau d’Inserció Laboral i formació específica en Acompanyament Terapèutic; àmplia experiència com a tècnica d’ocupació, educadora i càrrecs de coordinació en l’àmbit de la salut mental en diferents recursos de la xarxa de centres d’atenció psicosocial en salut mental: CRIS/CD i CREAP.

Ana Gómez, educadora social del CREAP-IMSERSO València (centre de referència estatal d’atenció psicosocial); diplomada en Educació Social i formació específica en Acompanyament Terapèutic, amb àmplia experiència en intervenció comunitària en centres d’atenció psicosocial en salut mental.

Paco Chàfer, educador Social del CREAP-IMSERSO València (centre de referència estatal d’atenció psicosocial); diplomat en Educació Social i Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, amb àmplia experiència com a educador en diferents dispositius de la xarxa de centres d’atenció a la salut mental: CEEM, CRIS/CD, VVTT i CREAP.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

L’atenció social en Salut Mental està cobrant cada vegada major rellevància en les societats amb sistemes de benestar i protecció social. Les dades creixents sobre la incidència d’aquests problemes de salut, així com una visió més oberta i respectuosa amb els drets de les persones amb problemes de salut mental, estan impulsant canvis també en l’atenció professional a aquest col·lectiu.

El model actual d’atenció comunitària basat en l’enfocament de la rehabilitació psicosocial es troba bastant consolidat en el nostre sistema de benestar, si bé és cert que també en permanent revisió, tractant d’incorporar les aportacions dels nous paradigmes d’intervenció i les figures professionals de l’acció social.

Aquesta acció formativa pretén aproximar i sensibilitzar als diferents professionals de l’acció social sobre la realitat de les persones amb problemes de salut mental, dotant-los dels coneixements tècnics suficients, les habilitats i les eines necessàries per a promoure intervencions de qualitat centrades tant en la persona, com en grups i en la comunitat.

OBJECTIUS
GENERALS

Facilitar un major coneixement sobre les diferents realitats i necessitats d’atenció específiques en salut mental.

Conéixer els diferents recursos sociosanitaris en la xarxa d’atenció a la salut mental, així com els principals programes d’intervenció en rehabilitació psicosocial.

Contribuir a trencar l’estigma en relació amb la salut mental.

Promoure l’enfocament de l’acompanyament terapèutic com a metodologia d’intervenció en salut mental.

Formar en la intervenció de la rehabilitació psicosocial des de l’acció socioeducativa amb enfocament grupal i comunitari: els grups d’ajuda mútua (GAM) i els grups d’experts en primera persona.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció a la salut mental. Conceptualitzacions entorn de la salut i als principals diagnòstics classificats com a trastorns mentals:

 • Concepte de salut i malaltia.
 • Els manuals diagnòstics: El DSM. Classificació dels trastorns mentals.
 • El Trastorn Mental Greu (TMG).

2. El model comunitari d’atenció en salut mental:

 • Evolució en l’atenció a la salut mental: de les institucions psiquiàtriques al model comunitari actual.
 • La xarxa sanitària: Atenció Primària (AP) i les Unitats de Salut Mental (USM).
 • La xarxa social: recursos assistencials i de rehabilitació.

3. La rehabilitació psicosocial:

 • Definició, objectius i principis bàsics.
 • Atenció integral en la comunitat.
 • Pla individualitzat de rehabilitació .
 • Els programes d’intervenció: psicoeducació, entrenament en habilitats i rehabilitació cognitiva, intervenció psicoterapèutica i familiar, intervenció social, teràpia ocupacional, inserció laboral, oci i temps lliure…

4. Estigma social, discriminació i vulneració de drets fonamentals:

 • Mites i realitats sobre els problemes de salut mental.
 • Barreres a la inclusió social de les persones amb TMG.

5. La rehabilitació psicosocial des de l’acció socioeducativa: intervencions individuals, grupals i comunitàries promotores de la participació, l’empoderament i la inclusió social de la persona.

 • L’enfocament de l’acompanyament terapèutic.
 • Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM).
 • Els grups de «experts en primera persona».