Els serveis socials d’Atenció Primària: la dependència, enregistrament

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 20 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 13/09/2021 al 22/09/2021
UBICACIÓ: Escola Valenciana d’Estudis de la Salut

PROFESSORAT

Professionals del servei de reconeixement del grau de dependència.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El curs està dirigit a professionals d’atenció primària dels serveis socials de la Comunitat Valenciana que desenvolupen tasques d’enregistrament de sol·licituds i documentació relacionades amb el procediment de reconeixement de dependència.

OBJECTIUS
GENERALS

L’objectiu és formar al personal professional d’atenció primària dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana implicats en el procediment d’enregistrament de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i documentació necessària en el procediment en l’aplicació informàtica ADA.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Xicoteta guia de com transcorrerà el curs quant a contingut, duració, metodologia didàctica, materials, avaluació i presentació de l’equip docent.

2. Procediments de reconeixement inicial de situació de dependència i les revisions de grau i de Programa Individual d’Atenció (PIA).

3. Documentació necessària per a la tramitació que ha de ser gravada en les Entitats Locals. Detalla la documentació que ha de ser remesa a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per al seu tractament i enregistrament, i per tant no ha de ser gravada per les Entitats Locals.

4. Enregistrament en ADA de les sol·licituds inicials i de revisió de Grau i de Programa Individual d’Atenció (PIA), juntament amb tota la documentació necessària perquè la sol·licitud progresse dins del circuit de validació establit.

5. Enregistrament dels documents subjectes a verificació: model de domiciliació bancària, petició de noves preferències i document de canvi de cuidador.