Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Instruments per a l’avaluació de situació de risc en la infància, l’entrevista en l’àmbit de la família i la infància.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 25 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Presencial
DATES D’IMPARTICIÓ: 14/06/2021 al 23/06/2021
UBICACIÓ: Centre Municipal de Serveis Socials de Benimaclet

PROFESSORAT

Daniel Aparicio Elguezabal, diplomat en Educació Social (2004); Màster en Terapeutes de família des d’una perspectiva integradora: enfocament sistèmic i gestàltic (2018); Màster en Gestió de Projectes en Educació Social (2016); Màster en rendiment, abandó i fracàs escolar (2012); Diploma de Postgrau de Mediació en la Intervenció Socioeducativa (2010); 20 anys d’experiència com a educador social en recursos d’atenció diürna, integració educativa, aules obertes interculturals, PROA i Integra, etc.; actualment, educador social del CMSS Campanar (Ajuntament de València).

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

En l’actual model de Serveis Socials, presidit per la Llei de Serveis Socials Inclusius, les eines útils per a l’acompliment laboral i la pròpia intervenció en l’àmbit social cobren una especial rellevància, ja que requeriran d’una gran especialització i professionalització per a aconseguir les més altes cotes d’excel·lència.

En aquest sentit, el present curs «Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Instruments per a l’avaluació de situacions de risc en la infància, l’entrevista en l’àmbit de la família i la infància», pretén servir de punt de partida per a l’establiment de criteris, tècniques, recursos i fonaments teòrics que proveïsquen a totes les persones professionals de les màximes capacitats en la implementació d’eines bàsiques, prestant una especial atenció als instruments d’entrevista i de valoració del risc, usant l’escala Balora com a punt de partida per a l’elaboració d’instruments propis.

OBJECTIUS
GENERALS

Conceptualitzar les situacions de desprotecció en la infància. Context i impacte en el desenvolupament.

Assentar els fonaments teòrics necessaris per a l’ús de l’entrevista com a eina de treball al llarg de tot el procés de valoració, intervenció i seguiment des de l’òptica del treball en Serveis Socials d’Atenció Primària.

Dotar de recursos per a l’avaluació del risc social en la infància.

Fomentar l’adquisició d’habilitats comunicatives i de gestió del conflicte en relació amb l’aplicació dels diferents instruments d’entrevista i valoració del risc.

Desenvolupar la capacitat d’adaptació professional en funció de les circumstàncies concretes de cada procés de valoració i intervenció.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Conceptualització de la desprotecció en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Contextualització. Factors de risc i protecció. Cobertura de necessitats en la infància i l’adolescència.

2. Les eines per a l’avaluació del risc. La necessitat d’estandardització dels mecanismes d’avaluació i valoració de situacions de protecció.

3. Aproximació conceptual a l’entrevista com a eina de treball en l’àmbit d’infància i família.

  • L’entrevista inicial. Construcció d’un guió d’entrevista inicial adaptatiu.
  • L’entrevista com a eina de seguiment en l’àmbit d’infància i família. L’entrevista al llarg de la intervenció.
  • L’entrevista com a mètode d’avaluació.

4. Aproximació conceptual als instruments de valoració del risc. Balora. Instrument per a la valoració de la gravetat de les situacions de risc i desemparament en els serveis socials municipals i territorials d’atenció i protecció a la infància i adolescència en la Comunitat Autònoma Basca.

5. Elaboració d’instruments propis per a l’avaluació de situacions de risc en la infància.