El nou model jurídic d’actuació dels serveis socials valencians després de la Llei 3/2019 i el seu desenvolupament reglamentari. Decret 38/2020 de març, del Consell de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials (el contracte programa). Decret Mapa de Serveis Socials, organització territorial del sistema. Manual d’Organització i Funcionament dels serveis socials atenció primària.

INFORMACIÓ
BÀSICA

DURADA DEL CURS: 25 hores
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 50
MODALITAT DE LA FORMACIÓ: Telepresencial
DATES D’IMPARTICIÓ:
1ª edició: 31/05- 02/06- 07/06- 09/06- 11/06
2ª edició: 27/09- 29/09- 01/10- 04/10- 06/10
3ª edició: 08/11- 10/11- 12/11- 15/11- 17/11

PROFESSORAT

Amparo Giner López. Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Certificat nivell Superior de Valencià. Desenvolupa l’activitat laboral en el sector privat en despatx jurídic i entitat financera. Funcionària de carrera en excedència, auxiliar administratiu del Servei Públic d’Ocupació de l’any 2006 a març de 2009. Funcionària titular de l’Administració de Justícia, grup A2, gestor processal i administratiu, havent desenvolupat l’activitat laboral en diferents òrgans judicials des de març de 2009 fins a l’actualitat, que exerceix les funcions en el Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 3 de Quart de Poblet.

Patricia Ramón Galindo. DG d’Organització del Sistema.

Joan Crespo Sempere. DG de l’IVAFIQ.

Mercé Martínez Llopis. DG d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Anàlisi de l’actual Llei 3/19, de 18 de febrer, de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per a tractar d’aconseguir una visió completa i integral del model jurídic d’actuació dels Serveis Socials Valencians que desenvolupa l’articulat de la pròpia llei. Així, el present curs pretén donar a conéixer totes les eines jurídiques recollides en aquesta norma, així com els principals elements constitutius del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a fi que el personal professional dels Serveis Socials puga disposar i implementar aquests coneixements i recursos

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer en profunditat la normativa autonòmica vigent en el Sistema Públic Valencià de Serveis
Socials.

Adquirir les habilitats d’aprenentatge que permeta continuar estudiant i aprofundint en els recursos del SPVSS.

Obtindre els coneixements i habilitats bàsics per a l’argumentació jurídica en el seu àmbit laboral de manera clara, precisa i sense ambigüitats.

Integrar els coneixements adquirits de l’estudi de la llei, per a entendre, explicar i oferir solucions quant als recursos disponibles.

Conéixer totes les eines jurídiques recollides en la llei i els principals elements constitutius del SPVSS.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Introducció a les fonts del Dret. Antecedents legislatius. Necessitat i oportunitat de la llei:

 • Organització funcional, territorial i competencial del SPVSS.
 • Desenvolupament de l’atenció primària.
 • Principals elements constitutius del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
 • Test o supòsit pràctic.

2. Catàleg de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials:

 • Planificació, coordinació i ordenació del SPVSS.
 • Test o supòsit pràctic

3. Intervenció de les persones professionals dels Serveis Socials i instruments tècnics:

 • Col·laboració de la iniciativa privada.
 • Participació.
 • Test o supòsit pràctic.

4. Drets i deures de les persones professionals dels
Serveis Socials:

 • Finançament en la Llei 3/2019 i breu anàlisi.
 • Decret 38/20, de 20 de març, de Coordinació i Finançament de l’Atenció Primària dels Serveis Socials.
 • Contracte-programa.

5. Decret 38/2020 de març, del Consell de Coordinació i Finançament de l’Atenció Primària de Serveis Socials (el contracte programa).

6. Decret Mapa de Serveis Socials, organització territorial del sistema.

7. Manual d’Organització i Funcionament dels Serveis Socials d’atenció Primària.