Prevenció i abordatge de la violència masclista des de l’atenció primària bàsica: Detecció, coordinació i derivació als Serveis específics

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

3, 5 i 17 d’octubre. Telepresencial. 19 d’octubre. Presencial.

PROFESSORAT

Maria Hernández. Llicenciada en psicologia per la Universitat de València. Màster en Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat de València i Postgrau d´Especialització Professional Universitària en Violència de Gènere. Habilitada com a Psicòloga general sanitària. Experiència professional de més de 15 anys en la intervenció amb dones víctimes de violència de gènere, desenvolupant la meua feina al Centre dona 24 hores de València des de l’any 2006, realitzant intervenció tant individual com grupal. Experiència en participació i jornades de sensibilització en la matèria, tant a nivell primari com a secundari, així com col·laboració i participació en diferents programes formatius duts a terme per la Direcció General de Salut Pública, l’IVAP i el Col·legi de Psicologia. Col·laboració en l’elaboració del Protocol d’atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d’agressions sexuals a la Comunitat Valenciana dut a terme per part de la conselleria de Sanitat.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Després de la implantació de la llei 3/2019, de serveis socials inclusius, es modifica el funcionament de l’administració local i autonòmica, i s’amplia la xarxa de la Generalitat d’atenció a la violència masclista i cal informar les professionals de l’atenció primària bàsica dels recursos existents.

OBJECTIUS
GENERALS

Aconseguir la identificació de situacions de violència masclista, abordatge del cas i recursos de coordinació i derivació.

Reconéixer les situacions de violència masclista per previndre-les.

Estudiar les conseqüències de la violència sobre la dona sobre aquestes i els seus fills i filles.

Coneixement dels recursos existents per a la derivació i coordinació.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

• Marc conceptual i definicions.
• Causes i funcionament de la violència de gènere.
• Conseqüències físiques, psicològiques i socials sobre les dones i els menors.
• Marc legislatiu: La denúncia, ordre de protecció i mesures civils i penals.
• Detecció, valoració i habilitats d’atenció.
• Acompanyament en el procés de recuperació.
• Pautes per a la prevenció.
• El Servei de violència de gènere i masclista: la xarxa de Centres Dona de la Generalitat
• El programa d‟atenció itinerant i de recursos per a l’eixida de dones víctimes d‟explotació sexual d‟àmbits de prostitució i/o tracta: Programa Alba
• Els centres de crisi 24 hores (projecte)