Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Prevenció, detecció, atenció en abús sexual infantil i delictes contra la llibertat sexual.

INFORMACIÓ
BÀSICA

20 hores.

16, 18, 23 i 25 de maig. Telepresencial. 30 places.

PROFESSORAT

María Marqués Chover, graduada en Psicologia (UNED), Màster Oficial Universitari en Psicologia Jurídica (UCV), Màster en Intervenció Criminològica i Victimològica (UMH) Curs Superior Universitari en Mediació Civil, Mercantil i Familiar (URJC). Adscrita al Llistat Oficial de Psicòlegs Forenses (LOPF) del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. Membre Ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica. Mediadora inscrita en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia. Titular de María Marqués | Psicóloga . N. Col. CV15339.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Aproximació interdisciplinària teoricopràctica en l’avaluació, la detecció i les conseqüències derivades en xiquets, xiquetes i adolescents víctimes de delictes contra la llibertat sexual. Conéixer la forma en la qual les víctimes han de ser tractades pels diferents professionals intervinents, tant en el procés de detecció i avaluació com en el judicial, per a garantir els seus drets i minimitzar els perjudicis derivats de la pròpia victimització primària. Analitzar els assoliments aconseguits i els reptes pendents cap al bon tracte i la minimització de la victimització secundària.

OBJECTIUS
GENERALS

Aproximació interdisciplinària i actual dels delictes de victimització sexual.

Avaluació de l’impacte i conseqüències en xiquets, xiquetes y adolescents.

Avaluació de la víctima en el sistema de justícia.

Factors que han de contemplar-se en l’avaluació.

Conéixer les limitacions actuals.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Abús sexual infantil

– Conceptualització.
– Desmitificació.
– L’agressor/a sexual de xiquets, xiquetes i adolescents.
– Factors de risc y factors de protecció.
– Conseqüències de la victimització sexual.

Delictes contra la llibertat sexual

– Tipologia dels delictes contra la llibertat sexual.
– Estatut de la Víctima.
– Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.
– La victimització secundària.
– La prova preconstituïda i la Càmera Gesell
– Consideracions del Menor Víctima vs. Menor Perpetrador.
– La denúncia.

La detecció

– La detecció i els indicadors de l’ASI.
– L’estat evolutiu del menor.
– Habilitats i competències per a declarar.
– Víctimes especialment vulnerables.
– Actuacions clíniques vs. actuacions forenses.
– Principis d’una actuació adequada: la revelació i els possibles factors inhibidors.

La prevenció

– Prevenció des de l’àmbit social-comunitari: campanyes de sensibilització i formació.
– Prevenció individual i relacional.
– Prevenció en l’àmbit judicial: el Projecte Barnahus o Anàlisi de Credibilitat del Testimoni.

La Pericial Psicològica Forense