Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Polítiques inclusives i d’atenció a les persones migrants i refugiades.

INFORMACIÓ
BÀSICA

5 hores.

9 de juny. Píndola telepresencial. 25 places.

PROFESSORAT

Equipo Atlas, compost per advocades especialitzades en la temàtica, treballadores socials i mediadora intercultural amb una llarga experiència en la intervenció amb el col·lectiu.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

A aquest curs s’abordarà el fenomen de les migracions i l’asil tant des d’una perspectiva jurídica i social, però sobretot des d’una perspectiva territorial.

Es podrà conèixer els diferents tipus de situacions administratives en què es troben les persones migrants i refugiades, les seues implicacions a la pràctica, els recursos socials disponibles i molta més informació fonamental per a la intervenció social amb aquest col·lectiu

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer les realitats actuals de la població migrant.

Millorar la intervenció amb la població migrant.

Fomentar la implementació de les polítiques públiques específiques en l’àmbit local per a la igualtat de la població migrant.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. La universalitat dels drets humans.

2. Normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria de migració i asil.

3. Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

4. L’atenció a les persones migrants des de l’administració local. La xarxa Pangea i els serveis socials d’atenció primària bàsica.

5. Mediació intercultural i promoció de la interculturalitat. Prevenció del racisme i la xenofòbia.

8. Elaboració d’estratègies locals de migració.