Els Serveis Socials d’Atenció Primària: Gestió procedimental de la dependència.

INFORMACIÓ
BÀSICA

40 hores

Del 29 de maig al 15 de juny. 20 h online + 20h presencials. Alacant.

Del 18 de setembre al 5 d’octubre. 20 h online + 20h presencials. València

PROFESSORAT

Chelo Batalla Cava. Diplomada en Treball Social. Tècnic de Coordinació a Dependència. D. G. d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

Mª José Blanco González. Grau de Treball Social. Cap de secció de procediments de dependència. D. G. d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

Mª José Luna Botet. Diplomada en Treball Social. Cap de Secció d’Ordenació i Coordinació. D. G. d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

Marta Portolés Furió. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. Cap de Servei de Reconeixement de Grau de Dependència. D. G. d’Atenció Primària i Autonomia Personal.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

El Decret 102/2022, de 5 d’agost, modifica el procediment de reconeixement de la situació de dependència, i amb això el règim de compatibilitats entre prestacions i serveis, els protocols d’actuació i el registre de tota la tramitació a l’aplicació informàtica de dependència. Aquest curs pretén una actualització del coneixement en matèria de dependència per als treballadors i les treballadores socials de serveis socials d’atenció primària.

OBJECTIUS
GENERALS

Formar els treballadors socials dels serveis socials d’atenció primària implicats en el procediment de reconeixement de la situació de dependència, per a la seua gestió, en l’àmbit de les seues competències.

Facilitar l’adquisició dels coneixements necessaris en la intervenció que han de fer en cadascuna de les fases d’una sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

Conéixer el catàleg de prestacions i serveis del SAAD.

Abordar el maneig dels protocols d’actuació que tinguin incidència directa a la pràctica.

Adquirir els coneixements tècnics necessaris per gestionar de manera autònoma a través de l’aplicació informàtica ADA, l’elaboració de l’Informe Social d’Entorn i altres funcionalitats que directament els afecten.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

Mòdul 0: Presentació, objectius, metodologia i avaluació

Mòdul 1: Procediment per al reconeixement de la situació de dependència. Nou Decret
Unitat 1. Dependència: on es regula?
Unitat 2. Sol·licitud inicial
Unitat 3. La revisió del grau de dependència
Unitat 4. Canvi de preferències, ampliació o revisió PIA

Mòdul 2: Catàleg de serveis i prestacions del SAAD
Unitat 1. Prestacions econòmiques i serveis que integren el SAAD
Unitat 2. Serveis del SAAD
Unitat 3. Prestacions del SAAD
Unitat 4. Règim de compatibilitats

Mòdul 3: Protocols dactuació
Unitat 1. Tràmit d’urgència
Unitat 2. Homologació
Unitat 3. Trasllats entre comunitats autònomes
Unitat 4. Seguiment
Unitat 5. Impossibilitat de localització
Unitat 6. Desistiment i reactivació
Unitat 7. Drets d’hereus de persones dependents
Unitat 8. Altres protocols d’actuació

Mòdul 4: Aplicació informàtica ADA

Mòdul 5: Documentació i casos pràctics