Elaboració de plans estratègics de Serveis Socials.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

3, 5, 10, 12 i 13 de maig. Presencial. Alacant. 25 places.

7, 9, 14, 16 i 21 de juny. Presencial. Castelló de la Plana. 25 places.

20, 22, 23, 27 i 29 de juny. Presencial. València. 25 places.

PROFESSORAT

Dr. Josep Vicent Pérez Cosín. IIDL-Universitat de València

Dra. Amparo Martí Trotonda. IIDL-Universitat de València

Dr. Xavier Montagud Mayor. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de Valencia

Dr. Angel Joel Méndez López. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de Valencia

Dr. Eliseu Vida Martínez Muñoz. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de Valencia

OBJECTIUS
GENERALS

L’objectiu general respon a l’interès en capacitar a tècnics dels serveis socials municipals en l’elaboració de pla estratègic de serveis socials del seu municipi o zona d’atenció bàsica corresponent.

Els objectius especifics tracten de respondre a la necessitat de conèixer les eines metodològiques que possibiliten emprendre un procés d’investigació acció participativa i de disseny d’un pla estratègic. Així com el conèixer els elements conceptuals sobre planificació en els serveis socials i sobre les bones pràctiques que hi ha al nostre abast en aquesta matèria d’intervenció en l’àmbit local.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1. Els interrogants i la complexitat: què significa planificar?

2. Marc conceptual.

3. Qui participa en la planificació?

4. Els grups d’interès.

5. Marc normatiu de la planificació estratègica en la Comunitat Valenciana.

6. Instruments necessaris per a desenvolupar el pla estratègic: investigació acció participativa

7. Les fases de la planificació estratègica:

  • Diagnòstic de necessitats socials
  • Planificació i definició del procés.
  • Valors i missió.
  • Definició de les línies estratègiques
  • Priorització dels plans operatius i dels plans d’actuació

8. DAFO

  • Anàlisi extern (l’entorn): amenaces i oportunitats.
  • Anàlisi intern: fortaleses i debilitats
  • Visió. Formulació estratègies.
  • Comunicació i socialització.

9. El seguiment i avaluació del pla estratègic i dels plans operatius.

10. Els plans operatius de serveis socials de la Comunitat Valenciana.