El nou model dels serveis socials valencians amb la Llei 3/2019 i el seu desenvolupament reglamentari, MOF i decrets de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, el contracte programa, organització territorial del sistema, ètica, tipologia i participació.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

2, 4, 8, 10 i 12 de maig. Telepresencial. 75 places.

29, 31 de maig i 2, 5 i 7 de juny . Telepresencial. 75 places.

PROFESSORAT

Glòria Maria Caravantes López de Lerma . Personal Investigador en Formació pel Ministeri de Ciència i Innovació i docent al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Grau en Treball Social i Màster en Cooperació Internacional al Desenvolupament per la mateixa universitat i premi extraordinari de totes dues titulacions. És membre del Consell Assessor “Les nostres veus” del Consell General del Treball Social i de la REJS Xarxes d’Excel·lència. Preparadora d’oposicions de l’Administració Local i Autonòmica a diferents centres preparadors a les disciplines de Treball Social, Psicologia i Educació Social. Ha treballat en serveis socials de diferents ajuntaments, a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i a diferents centres de recerca social.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Anàlisi de l’actual Llei 3/19, de 18 de febrer, de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per a tractar d’aconseguir una visió completa i integral del model jurídic d’actuació dels Serveis Socials Valencians que desenvolupa l’articulat de la pròpia llei. Així, el present curs pretén donar a conéixer totes les eines jurídiques recollides en aquesta norma, així com els principals elements constitutius del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a fi que el personal professional dels Serveis Socials puga disposar i implementar aquests coneixements i recursos

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer en profunditat la normativa autonòmica vigent en el Sistema Públic Valencià de Serveis
Socials.

Adquirir les habilitats d’aprenentatge que permeta continuar estudiant i aprofundint en els recursos del SPVSS.

Obtindre els coneixements i habilitats bàsics per a l’argumentació jurídica en el seu àmbit laboral de manera clara, precisa i sense ambigüitats.

Integrar els coneixements adquirits de l’estudi de la llei, per a entendre, explicar i oferir solucions quant als recursos disponibles.

Conéixer totes les eines jurídiques recollides en la llei i els principals elements constitutius del SPVSS.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1.- Breu introducció a les fonts del dret. Antecedents legislatius. Necessitat i oportunitat de la llei.
Anàlisi i estructura de la llei. Principals elements constitutius del SPVSS. Organització funcional, territorial i competencial de l’SPVSS. Estudi Decret 34/21, de regulació del mapa de serveis socials, organització territorial del sistema.

2.- Desenvolupament de l’atenció primària. Equips professionals de serveis socials. Estudi Decret 38/20, de coordinació i finançament de l’atenció primària de Serveis Socials.
Catàleg i carteres de prestacions de l’SPVSS.

3.- Planificació, coordinació i intervenció del SPVSS i instruments tècnics. Ordenació dels serveis socials. Estudi Decret 59/19, d’ordenació de l’SPVSS i Decret 38/20.
Manual d’organització i funcionament dels serveis socials d’atenció primària.

4.- Col·laboració de la iniciativa privada.
Participació.
Qualitat, investigació, innovació, formació i avaluació.

5.- Finançament. Estudi de decret 38/20, de Coordenació i Finançament de l’Atenció Primària dels Serveis Socials. El Contracte-programa.
De la inspecció, el control i el seguiment dels serveis socials.