El nou model dels serveis socials valencians amb la Llei 3/2019 i el seu desenvolupament reglamentari, MOF i decrets de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, el contracte programa, organització territorial del sistema, ètica, tipologia i participació.

INFORMACIÓ
BÀSICA

25 hores.

6, 8, 10, 13 i 15 de juny. Telepresencial. 75 places.

26, 28 i 30 de setembre i 3 i 5 d’octubre. Telepresencial. 75 places.

25, 26, 27 d’octubre i 3 i 4 de novembre. Telepresencial. 75 places.

PROFESSORAT

Amparo Giner López. Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Certificat nivell Superior de Valencià. Desenvolupa l’activitat laboral en el sector privat en despatx jurídic i entitat financera. Funcionària de carrera en excedència, auxiliar administratiu del Servei Públic d’Ocupació de l’any 2006 a març de 2009. Funcionària titular de l’Administració de Justícia, grup A2, gestor processal i administratiu, havent desenvolupat l’activitat laboral en diferents òrgans judicials des de març de 2009 fins a l’actualitat, que exerceix les funcions en el Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 3 de Quart de Poblet.

DESCRIPCIÓ
DEL CURS

Anàlisi de l’actual Llei 3/19, de 18 de febrer, de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per a tractar d’aconseguir una visió completa i integral del model jurídic d’actuació dels Serveis Socials Valencians que desenvolupa l’articulat de la pròpia llei. Així, el present curs pretén donar a conéixer totes les eines jurídiques recollides en aquesta norma, així com els principals elements constitutius del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a fi que el personal professional dels Serveis Socials puga disposar i implementar aquests coneixements i recursos

OBJECTIUS
GENERALS

Conéixer en profunditat la normativa autonòmica vigent en el Sistema Públic Valencià de Serveis
Socials.

Adquirir les habilitats d’aprenentatge que permeta continuar estudiant i aprofundint en els recursos del SPVSS.

Obtindre els coneixements i habilitats bàsics per a l’argumentació jurídica en el seu àmbit laboral de manera clara, precisa i sense ambigüitats.

Integrar els coneixements adquirits de l’estudi de la llei, per a entendre, explicar i oferir solucions quant als recursos disponibles.

Conéixer totes les eines jurídiques recollides en la llei i els principals elements constitutius del SPVSS.

CONTINGUTS.
UNITATS
DIDÀCTIQUES

1.- Breu introducció a les fonts del dret. Antecedents legislatius. Necessitat i oportunitat de la llei.
Anàlisi i estructura de la llei. Principals elements constitutius del SPVSS. Organització funcional, territorial i competencial de l’SPVSS. Estudi Decret 34/21, de regulació del mapa de serveis socials, organització territorial del sistema.

2.- Desenvolupament de l’atenció primària. Equips professionals de serveis socials. Estudi Decret 38/20, de coordinació i finançament de l’atenció primària de Serveis Socials.
Catàleg i carteres de prestacions de l’SPVSS.

3.- Planificació, coordinació i intervenció del SPVSS i instruments tècnics. Ordenació dels serveis socials. Estudi Decret 59/19, d’ordenació de l’SPVSS i Decret 38/20.
Manual d’organització i funcionament dels serveis socials d’atenció primària.

4.- Col·laboració de la iniciativa privada.
Participació.
Qualitat, investigació, innovació, formació i avaluació.

5.- Finançament. Estudi de decret 38/20, de Coordenació i Finançament de l’Atenció Primària dels Serveis Socials. El Contracte-programa.
De la inspecció, el control i el seguiment dels serveis socials.